Havenreglement 

Het havenreglement omvat alle regelingen m.b.t. een goed gebruik en beheer van ons terrein en de sta/ligplaatsen

Regelgeving m.b.t. het clubhuis, terrein, ligplaatsen, etc.:

Ligplaatsen op de wal:

 1. Aanvragen voor het gebruik van een ligplaats dienen te worden gericht aan de havenmeester.
 2. De havenmeester wijst de plaatsen aan en respecteert daarbij mogelijkerwijs de redelijke wensen van de leden. Hij kan te allen tijde een andere ligplaats aanwijzen ter verkrijging van een betere verdeling. Hij kan ook, met handhaving van de oorspronkelijke ligplaats, een tijdelijke plaats elders aanwijzen.
 3. Een ligplaats op de wal is voorzien van een nummer en vak-markering. Een boot en/of trailer dient correct in het vak geplaatst te worden.
 4. Leden die een andere ligplaats wensen voor hun vaartuig of leden die een ander vaartuig hebben aangeschaft, dienen dit te melden aan de havenmeester. Bij aanschaf van een groter vaartuig, kan het lid niet zonder meer aanspraak maken op een grotere ligplaats.
 5. Onderlinge verwisseling van ligplaats mag uitsluitend in overleg met en toestemming van de havenmeester plaatsvinden.
 6. De ligplaats is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij is en blijft eigendom van de stichting.
 7. De vaste ligplaatshouder mag zijn vaartuig of ligplaats niet aan derden onderverhuren, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door het bestuur is verleend.
 8. Geen ligplaats wordt verleend aan vaartuigen die door uiterlijk, afmetingen of staat van onderhoud bezwaren zouden kunnen opleveren, zulks ter beoordeling aan de havenmeester in overleg met het bestuur.
 9. Verkoop van het vaartuig met behoud van ligplaats is niet mogelijk.

Tarieven:

 1. Liggeld voor walplaatsen wordt per boottype bepaald. Oppervlakte is hierbij de bepalende factor.
 2. De tarieven zijn te vinden op de website van ZZ Zeilvereniging.

Tijdelijke ligplaatsen:

 1. Indien een vaartuig en/of trailer tijdelijk op het terrein wordt geplaatst, buiten evenementen, dient de eigenaar per direct de havenmeester hiervan in kennis te stellen.
 2. In overleg met de havenmeester kan hiervoor een vergoeding worden bepaald.
 3. Bij vaartuigen en/of trailers, die buiten evenementen zonder toestemming, van de havenmeester op het terrein zijn geplaatst worden door het bestuur passende maatregelen genomen.

Trailers:

Tijdens evenementen kan een deel van de parkeerplaatsen gereserveerd worden voor het tijdelijk plaatsen van wegtrailers.

 1. Het plaatsen van (brede) wegtrailers op het terrein voor kleinere boten is niet mogelijk. Als in overleg met de havenmeester hiervoor wel toestemming wordt verleend, kan een aangepast tarief voor de ligplaats in rekening worden gebracht.

Trailerhelling:

Het is verboden aan te leggen bij de ingangen van de trailerhelling, als dit het manoeuvreren of te water laten van andere vaartuigen bemoeilijkt. Voor het clubhuis mag uitsluitend worden aangemeerd om de boot op en of af te tuigen dan wel kort te verblijven.  Het is niet toegestaan zonder toestemming van de havenmeester langer dan 24 uur af te meren.

Gebruik van het haventerrein (land en water)

Het is op het terrein niet toegestaan:
31. Steigers, gebouwen, terreinen of het water te verontreinigen.
32. Het onderwaterschip te reinigen met leidingwater of met een hogedrukspuit.
33. Aan eigendommen van de vereniging schade, wijzigingen of toevoegingen aan te brengen.

Zorg voor het materiaal:

Als een eigenaar zijn vaartuig en/of trailer laat overwinteren dan wel tijdens het vaarseizoen moet deze “stormvast” geplaatst te worden. 

 1. Open vaartuigen dienen voorzien te zien van een dekzeil. Deze dienen, in het bijzonder gedurende het winterseizoen, stormvast te zijn bevestigd, goed passend te zijn en van een deugdelijke kwaliteit te zijn vervaardigd.
 2. Het is niet toegestaan masten, rondhouten of andere onderdelen van boten op de steigers of op de terreinen te laten liggen. De havenmeester is bevoegd uitrustingsstukken en/of goederen die zonder zijn toestemming op het terrein liggen te verwijderen.

Kraan regelement:

Om gebruik te mogen maken van de takelinstallatie dient de gebruiker ervaring te hebben met het gebruik hiervan.

Het is niet toegestaan, anders dan met de kraan (maximale takelgewicht 700kg) of door middel van de trailerhelling, vaartuigen in en uit het water te halen.

 1. Schade die ontstaat uit ondeskundig of onzorgvuldig gebruik wordt op veroorzaker verhaald.
 2. Het gebruik van de kraan is uitsluitend toegestaan voor het onmiddellijk te water laten of uit het water halen van een schip. Is langer verblijf uit of in het water voor de kraan noodzakelijk, dan moet dit overlegd te worden met de havenmeester. (Bijvoorbeeld het dicht laten trekken van een houten boot).
 3. Het gebruik van de kraan is alleen gratis voor schepen die een vaste betaalde stallingsplaats hebben of donateur zijn. In alle andere gevallen dient overleg plaats te vinden met de havenmeester.
 4. Hijsbanden dienen na gebruik weer zorgvuldig te worden opgerold en opgeborgen in het boeienhok.
 5. Na gebruik van de kraan dient de handbediening te worden afgesloten met het slot.
 6. De evenaar dient na gebruik op nette wijze achter de kraan te worden geplaats.
 7. Bij storingen dan wel schade dient te allen tijde de havenmeester te worden ingelicht.        (Ook als de schade is opgelost).     
 8. De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij schade ontstaan door, of voortvloeiend uit het gebruik van de takelinstallaties.

Verplichtingen van de vaartuig-eigenaar:

1.Eenieder wiens vaartuig ligt afgemeerd in onze haven, of gestald staat op het terrein, dient regelmatig te controleren of het vaartuig nog deugdelijk is afgemeerd of gestald staat. Dit geldt vooral bij storm.                                                                                                                                     

2.Ieder lid is verplicht, waar mogelijk, alles in het werk te stellen om schade aan eigendommen van de vereniging en leden te voorkomen. Hij of zij moet veroorzaakte schade terstond melden aan belanghebbenden.

Algemene bepalingen:

De handelingen van de havenmeester, ten dienste van een goed beheer verricht, kunnen nimmer aanleiding zijn tot enig verhaal, vergoeding of aansprakelijkstelling voor schaden aan eigendommen of voor enig lichamelijk letsel, op of van havenmeester, bestuur stichting en/of vereniging door leden en/of anderen.

 1. Iedere eigenaar of schipper is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de haven of aan eigendommen van derden.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongevallen, verlies en dergelijke, hoe dan ook ontstaan.

Jaarplaats en opzegging:

 1. Het recht op een staplaats loopt van januari tot en met december.
 2. Indien een gebruiker een jaarplaats wil opzeggen dient dat schriftelijk of per email te geschieden bij zowel de havenmeester als de penningmeester uiterlijk 1 december van het lopende jaar.
 3. Indien voor een vaartuig en/of trailer een staplaats is afgesloten en vaartuig en/of trailer niet wordt geplaatst blijft de totale ligplaatsvergoeding verschuldigd. Het staat de havenmeester vrij in de niet gebruikte tijd een ander tijdelijk deze staplaats te bieden.
 4. Stageld is verschuldigd voor elk vaartuig dat een staplaats kiest op het terrein. (Nieuwe) leden, die met hun vaartuig en/of trailer na 30 juni een staplaats afsluiten zijn 50% van het liggeld verschuldigd over dat jaar.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit havenreglement niet voorziet, of waarin toepassing daarvan kennelijk onredelijk is, beslist het bestuur.

Bepalingen van orde

 1. Het bestuur heeft het recht leden, huisgenoten, introducés van leden of derden die zich hinderlijk gedragen tijdelijk de toegang tot de verenigingsgebouwen en -terreinen te ontzeggen. Hiervan wordt de betrokkene schriftelijk mededeling gedaan.
 2. Alle schade aan eigendommen der vereniging toegebracht moet worden vergoed door degene die de schade heeft veroorzaakt.
 3. Voorwerpen e.d. mogen niet worden weggenomen uit de lokaliteiten waar zij aanwezig zijn en moeten na gebruik weer op de daartoe bestemde plaats worden teruggelegd.
 4. Niet behoorlijk gekleed te gaan in het gebouw of op het terrein van de vereniging is niet toegestaan.
 5. Huisdieren die niet aangelijnd zijn, mede te brengen of te houden op het terrein en/of in het gebouw van de vereniging; uitwerpselen moeten door de eigenaars van de huisdieren van het terrein verwijderd worden.
 6. Bezoekers betreden het terrein en het clubhuis voor eigen risico. Zij dienen er rekening mee te houden dat steigers door regen glad kunnen zijn en dat ondanks onderhoud een steigerplank los kan geraken. Het bestuur is op geen enige wijze aansprakelijk en verantwoordelijk hierdoor enige vorm van schade ontstaat.

Slotbepaling

In alles waarin dit reglement niet voorziet handelt of beslist het bestuur. Dit reglement treedt in werking op de dag van plaatsing op de site.